Spracovanie osobných údajov

V súlade so všeobecným nariadením GDPR o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ďalej len "Nariadenie") uvádzame informácie o spracovaní osobných údajov.

1. Naše kontaktné údaje v záležitostiach ochrany osobných údajov

1.1. Naša spoločnosť DesignVille s.r.o. vystupuje ako tzv. Správca osobných údajov. V prípade otázok, žiadostí alebo námietok vzťahujúcich sa na spracovanie osobných údajov sa prosím obráťte na naše nižšie uvedené kontaktné údaje:

Písomný kontakt:

DesignVille s.r.o. 
Netroufalky 797/5
625 00 Brno
Česká republika

Elektronický kontakt:

shop@designville.cz

1.2. Poverenec pre ochranu osobných údajov u nás nepôsobí.

2. Právny základ spracovanie osobných údajov, zpôsob a účel spracovania, doba uloženia

Vaše osobné údaje sme oprávnení aj bez vášho súhlasu spracovávať:

 • v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností z kúpnej zmluvy,
 • v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností pri vedení používateľského účtu,
 • v rozsahu potrebnom na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, napr. Zákon,
 • v rozsahu potrebnom na ochranu našich oprávnených záujmov - priamy marketing

Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o jednotlivých právnych základoch pre spracovanie osobných údajov:

2.1. Spracovanie pre splnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli

 • 2.1.1 Osobné údaje spracovávame, aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu a ďalej za účelom splnenia našich povinností z kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. B) Nariadenie). Týmto spôsobom spracovávame Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko) a adresné údaje (adresu bydliska, prípadne Vami zadanú doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, tel. Číslo) prípadne opisné údaje, ak ste ich uviedli v objednávke (akademický titul).
 • 2.1.2 Účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné splnenie našich povinností z kúpnej zmluvy, najmä dodanie tovaru na Vami uvedenú adresu vrátane odovzdania osobných údajov Vami zvolenému dopravcovi alebo výdajnej službe (napr. Uloženka).
 • 2.1.3 Doba uloženia: Po dobu nevyhnutnú pre splnenie našich povinností z kúpnej zmluvy.

2.2. Spracovanie na účely vedenia používateľského účtu

 • 2.2.1 Našim kupujúcim zriaďujeme užívateľský účet a spracovávame ich osobné údaje, aby sme mohli plniť naše povinnosti podľa obchodných podmienok (čl. 6 ods. 1 písm. B) Nariadenie) a umožniť zákazníkom diaľkovo priamy prístup k osobným údajom, popr. im umožniť vykonávať ich zmeny a opravy (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie).
 • 2.2.2 Účelom spracovania osobných údajov je služba zákazníkom spočívajúca v automatickom predvyplnenie objednávkového formulára, zobrazenie histórie objednávok v užívateľskom účte a zabezpečenie priameho prístupu k osobným údajom.
 • 2.2.3 Doba uloženia: Po dobu trvania užívateľského účtu, tj. do doby, než svoj užívateľský účet zrušíte. V prípade neaktívnych zákazníkov však môžeme po predchádzajúcom upozornení ich užívateľský účet zrušiť a osobné údaje vymazať.

2.3. Spracovanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis

 • 2.3.1 Vaše osobné údaje taktiež spracovávame, pretože je to nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú (čl. 6 ods. 1 písm. C) Nariadenie).
 • 2.3.2 Vystavujeme daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve (zákon č. 563/1991 Zb.) A zákonom o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 235/2004 Zb.). Ďalšie povinnosti nám vyplývajú z občianskeho zákonníka, najmä z právnej úpravy tzv. Spotrebiteľských zmlúv.
 • 2.3.3 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností najmä v oblasti účtovníctva a daňových predpisov, a ďalej vybavovanie prípadných reklamácií vád tovaru, príjem tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • 2.3.4 Doba uloženia: Osobné údaje uchovávame len po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

2.4. Naše oprávnené záujmy pre výkon priameho marketingu

 • 2.4.1 Vaše osobné údaje ďalej spracovávame, pretože je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. F) Nariadenie), a to spôsobom uvedeným nižšie.
 • 2.4.2 Na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, môžeme posielať e-mailový newsletter (obchodné oznámenia), iba však s ponukou tovaru a súvisiacich služieb nášho e-shopu - nebudeme Vám zasielať žiadne ponuky tretích strán. Máte možnosť odmietnuť zasielanie newslettera.
 • 2.4.3 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je možnosť informovať Vás o novom sortimente, akciách a službách nášho e-shopu. Toto považujeme za potrebné pre našich oprávnených záujmov. Za týmto účelom spracovávame iba e-mailovú adresu. Proti tomuto spôsobu spracovania osobných údajov môžete podať námietky (pozri článok 5.5) a odhlásením newslettera veľmi jednoducho spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu ukončiť.
 • 2.4.4 Doba uloženia: Vašu e-mailovú adresu uchovávame po celú dobu trvania Vášho používateľského účtu.

Len na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov spracovávame Vaše osobné údaje:

 • v súvislosti s užívaním Cookies alebo sieťových identifikátorov
 • pre účely zasielania newsletteru (ak nie ste našim zákazníkom)

2.5. Cookies a údaje o návšteve webových stránok

 • 2.5.1 V prípade Vášho súhlasu s užívaním cookies budeme zhromažďovať informácie o tom, ktoré naše webové stránky navštevujete a ako ich používate. Pritom budeme zhromažďovať nasledujúce údaje:
 • IP adresa,
 • dátum a čas návštevy a dobu návštevy stránky,
 • zdrojové URL (stránka, z ktorej prichádzate),
 • zoznam navštívených našich stránok
 • a informácie o zariadení a prehliadači (typ a verzie prehliadača, operačný systém atď.).
 • 2.5.2 Tieto osobné údaje používame a analyzujeme na účely remarketingu.

2.6. Zasielanie newsletteru

 • 2.6.1 Súhlas k zasielaniu newsletteru potrebujeme od návštevníkov našich stránok, ktorí nie sú našimi zákazníkmi. Tí majú možnosť prihlásiť sa k odberu newslettera tak, že zadajú svoju e-mailovú adresu.
 • 2.6.2 Účelom spracovania e-mailovej adresy je zasielanie obchodných oznámení a ponúk na e-mailovú adresu, ktorú ste vložili do prihlasovacieho políčka.
 • 2.6.3 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy (osobného údaje). Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať priamo prostredníctvom newsletteru, a to spôsobom, ktorý je v každom newsletteru uvedený v jeho päte.
 • 2.6.4 Ak ešte skôr neodvoláte súhlas, budeme Vašu e-mailovú adresu spracovávať po dobu piatich rokov.

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 • 3.1. Vaše osobné údaje odovzdávame tretím osobám, tzn. príjemcom osobných údajov, najmä s cieľom zabezpečiť prevádzku nášho e-shopu, splnenie našich povinností z kúpnej zmluvy a za účelom priameho marketingu v rozsahu uvedenom zhora v článku 2.

3.2. Príjemcovia osobných údajov môžu byť:

 • 3.2.1 spoločnosť PeckaDesign, sro, IČO 26266644, so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, vedená Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou C 40751, ako spracovateľ a poskytovateľ servisných služieb.
 • 3.2.2 prevádzkovateľ hostingu spoločnosť VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, so sídlom Sodomková 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746 ako spracovateľ.
 • 3.2.3 Vami zvolení poskytovatelia dopravných a výdajných služieb uvedení na stránke Doprava a platba .
 • 3.2.4 poskytovateľ služieb emailingu spoločnosť Rocket Science Group (známa pod názvom MailChimp) so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké ako spracovateľ.
 • 3.2.5 dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravnej spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí.
 • 3.2.6 orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 • 4.1. Osobné údaje spracovávame v Českej republike, prípadne v členských štátoch EÚ.
 • 4.2. V súvislosti s užívaním služby MailChimp dochádza k odovzdaniu osobných údajov do USA. Príjemcom je spoločnosť Rocket Science Group, ktorá však je vedená v zozname certifikovaných spoločností v rámci tzv. Privacy Shield, a zaisťuje tak primeranú úroveň ochrany osobných údajov (pozri tu https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG).

5. Vaše práva v súvislosti s tým, že spracovávame Vaše osobné údaje

5.1. Vaše osobné údaje spracovávame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej uvádzame Vaše práva, ktoré máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

5.2. Právo na prístup k osobným údajom

 • 5.2.1 Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako tzv. Subjektu údajov, a to za podmienok uvedených v článku 15 Nariadenie.
 • 5.2.2 Vaše osobné údaje sú Vám prístupné v rámci užívateľskom účte po celú dobu jeho trvania.

5.3. Právo na opravu osobných údajov

 • 5.3.1 Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Svoje osobné údaje však môžete opravovať alebo meniť sami v rámci svojho používateľského účtu.

5.4. Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý"), právo na obmedzenie spracovanie

 • 5.4.1 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, avšak len ak na to existuje niektorý z dôvodov, ktoré sú uvedené v čl. 17 Nariadenie.
 • 5.4.2 Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia.

5.5. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú

 • 5.5.1 Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, teda na účely našich oprávnených záujmov; oprávneným záujmom oprávňuje spracovanie na účely priameho marketingu (viz článok 2.4).
 • 5.5.2 Námietka proti spracovaniu pre účely priameho marketingu v praxi znamená, že môžete namietať proti zasielanie newsletteru alebo iných obchodných oznámení, a my Vám newslettre a iné obchodné správy naďalej posielať nebudeme. Odber newsletterov však môžete jednoducho odhlásiť priamo prostredníctvom doručeného newsletteru alebo vo svojom užívateľskom účte.

5.6. Právo na prenosnosť osobných údajov

 • 5.6.1 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, bez toho aby sme Vám v tom bránili.
 • 5.6.2 Máte tiež právo požiadať nás o odovzdaní Vašich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v úlohe tzv. Správcu osobných údajov, ak to však bude technicky možné.

5.7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 • 5.7.1 Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

5.8. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

 • 5.8.1 Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na dozorného úradu, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.9. Ako právo uplatniť?

 • 5.9.1 Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť písomne ​​alebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 zhora. Upozorňujeme na to, že sme v prípade pochybností oprávnení overiť totožnosť toho, kto podal žiadosť alebo námietku. Práva podľa čl. 5 nemožno uplatniť telefonicky.

5% zľava pre vás!

Newsletter

Odoberajte náš newsletter a získajte 5% zľavu.

Odoberať newsletter

Zavrieť