Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti DesignVille s.r.o.

so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika
identifikačné číslo: 02652269
zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 82039

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.designville.sk

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti DesignVille s.r.o., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika - identifikačné číslo: 02652269, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 82039 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník Českej republiky (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.designville.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné zjednat v kúpnej zmluve. Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie odpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako tri roky nevyužíva. V takom prípade však kupujúceho upozorní formou e-mailu, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii, alebo neskôr ho zadal v užívateľskom rozhraní svojho užívateľského účtu. Predávajúci môže aj bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť účet aj v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Predávajúci umožňuje kupujúcemu prostredníctvom užívateľského účtu prístup k jeho osobným údajom, vykonávať ich zmeny a opravy a prihlásiť / odhlásiť odber e-mailových noviniek. Predávajúci ďalej sprístupňuje kupujúcemu históriu jeho objednávok a súvisiacich dokladov, a zabezpečuje mu funkciu predvyplnenie objednávkových formulárov pri opakovaných objednávkach. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Celková prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisejúcich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je omedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

  • 3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • 3.4.2. zpôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúce okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Toto potvrdenie obdržania objednávky zo strany predávajúceho však nie je akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim – viď. nižšie.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Za akceptáciu objednávky sa nepovažuje rekapitulácia objednávky, ktorá je automaticky generovaná systémom po odoslaní objednávky – viď. bod 3.5. týchto obchodných podmienok. Zmluvný vzťah vzniká až doručením e-mailu predávajúceho o akceptácii objednávky kupujúceho kupujúcemu.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré už skôr podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmlouvy (tj. najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (nejde použiť pre rozmernejší tovar, ktorý je dopravený zákazníkovi priamo výrobcom);
  • bezhotovostne prevodom na eurový účet predávajúceho č. IBAN: CZ8620100000002900984331, vedený u spoločnosti FIO Banka, Česká republika (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • kartou a rýchlym prevodom cez internetové bankovníctvo prostredníctvom platobnej brány PayU;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej sume. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Dobierkou nie je možné zasielať tovar na území iného státu než Slovenskej republiky. Dobierkou nie je možné hradiť tovar, který je dopravený zákazníkovi priamo výrobcom (typicky rozmernejší tovar).

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6) a ďalej hlavne v prípade, že sa jedná o rozmernejší alebo drahší tovar, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka se nepoužije.

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie zálohy (obvykle vo výške 60 % kúpnej ceny objednaného tovaru, v individuálnych prípadoch podľa typu tovaru i vyššiu) predom na účet predávajúceho uvedený v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky, a to hlavne v prípade, kedy objednávka prekročí čiastku 400 € (vrátane DPH a nákladov spojených s dodaním tovaru) alebo ak je niektorou z položiek objednávky tovar, který bude upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu - viď. bod 5.2. Prípadná požiadavka predávajúceho na zaplatenie zálohy podľa predchádzajúcej vety bude uvedená v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Uhradenie zálohy nevylučuje oprávnenie predávajúceho požadovať doplatok do celej výšky kúpnej ceny pred odoslaním tovaru podľa bodu 4.5.

4.7. Do úplneho zaplatenia ceny za objednaný tovar, prípadne poštovného a balného, zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté prodávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb provádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktory bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Za tovar, který bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu sa považuje taký tovar, ktorý prodávajúci u výrobcu objednáva a/alebo výrobca zhotovuje v niekterej z niekoľkých ponúkaných variant provedenia (napr. farebné prevedenie či povrchová úprava, morenie, poťahová látka apod.) až na základe prijatia objednávky kupujúceho. Na detaile tovaru v internetovom obchode www.designville.sk je tento tovar označený ako tovar "na objednávku". Označenie tovaru "na objednávku" nájde kupujúci tiež v rekapitulácii objednávky, ktorá mu bola zaslaná e-mailom po prijatí objednávky do systému predávajúceho.

5.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo 5.2 či o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmuvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, přičom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslední dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pro odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na www stránkach www.designville.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho shop@designville.cz.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy preávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar musí byť predávajúcímu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.5. V lehote piatich (5) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcem či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, postráda darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať. Prevzatím zásielky od prepravca a podpisom pri prevzatí zásielky kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednaly, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci u predávajúceho v provozovni Netroufalky 5, 625 00 Brno, Česká republika.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisejúce so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný rád predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávat žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene požiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanismy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vlplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúcí nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymädzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Spôsob spracovania osobných údajov kupujúceho je uvedený v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“ ktorý okrem iného obsahuje informácie v rozsahu požadovanom všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (známe ako Nariadenie GDPR).

9.2. K spracovaniu osobných údajov kupujúceho dochádza spravidla za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, za účelom plnenia právnej povinnosti predávajúceho a z dôvodu oprávnených záujmov predávajúceho, ktoré sú odôvodnené v dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom odmietnuť súhlas s takýmto zasielaním informácií. Spôsob spracovania osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania informácií je uvedený v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a závzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisejúca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosieľatela). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12. Závěrečné ustanovenia 

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktrého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jednoho ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatních ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie DesignVille s.r.o., Netroufalky 5, 625 00 Brno, Česká republika. Adresa elektronickej pošty shop@designville.cz. Telefon +420 730 899 214.

V Brne dňa 23. 7. 2018

Obchodné podmienky v PDF

Menu

Košík
0,00 €

Skryť košík

Nákupný košík je prázdny.

Skryť menu

Prihlásiť

Prihlásiť

Tento web používa pre analýzu návštevnosti a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
Súhlasím